Międzynarodowy Rok Pustyni i Pustynnienia

2006 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem pustyń i pustynnienia przez Zgromadzenie Ogólne na swoim pięćdziesiątym ósmym sesji (rozdzielczość 58/211 z dnia 23 grudnia 2003) [1] .

Cele i cele

Zgromadzenie Ogólne ONZ wezwało wszystkie odpowiednie organizacje międzynarodowe i państwa członkowskie do wspierania działań związanych z pustynnieniem i degradacją ziemi, które będą organizowane przez dotknięte nią kraje, w szczególności kraje afrykańskie i kraje najsłabiej rozwinięte . Wszystkie kraje zostały poproszone o ustanowienie komitetów krajowych i punktów centralnych oraz o świętowanie Roku poprzez prowadzenie odpowiednich działań.

Zgromadzenie z zadowoleniem przyjęło mianowanie honorowych przedstawicieli Organizacji Narodów Zjednoczonych w ramach Międzynarodowego Roku Pustynnienia i Pustynnienia i zaleciło, aby Sekretarz Generalny mianował w tym względzie dodatkowych przedstawicieli, aby ułatwić pomyślne wdrożenie światowego programu Roku (rezolucja 60/200). [2] .

Celem jest rozwiązanie problemu pustynnienia i degradacji gleby, zwalczanie ubóstwa wynikającego z degradacji gleby poprzez mobilizację wystarczających środków finansowych, transfer technologii i budowanie potencjału na wszystkich poziomach.

W związku z tym postanowiono zintensyfikować wdrażanie Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia w krajach doświadczających poważnej suszy i / lub pustynnienia, w szczególności w Afryce .

Okres od stycznia 2010 r. Do grudnia 2020 r. Został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Dekady ONZ w sprawie pustynnienia i zwalczania pustynnienia . Jego celem jest promowanie działań na rzecz ochrony suchych terenów (rezolucja 62/195 z 2007 r.). [3] .

Zobacz także

  • Organizacja Narodów Zjednoczonych
  • Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
  • Światowy dzień walki z pustynnieniem i suszą
  • Dekada ONZ w sprawie pustynnienia i walki z pustynnieniem
  • Międzynarodowe prawo ochrony środowiska

Notatki

  1. ↑ Uchwała 58/211 przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych: Międzynarodowy Rok Pustyni i Pustynnienia, 2006
  2. ↑ Uchwała 60/200 przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych: Międzynarodowy Rok Pustyni i Pustynnienia, 2006
  3. ↑ Rezolucja 62/195 przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych: sprawozdanie Rady Zarządzającej Programu Środowiska Narodów Zjednoczonych na dwudziestej czwartej sesji

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *