Dekada ONZ w sprawie pustynnienia i walki z pustynnieniem

Dekada Narodów Zjednoczonych na rzecz pustynnienia i walki z pustynnieniem została ogłoszona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych i trwa od stycznia 2010 r. Do grudnia 2020 r. Jego celem jest promowanie działań na rzecz ochrony suchych terenów (rezolucja 62/195 z 2007 r.). [1] .

Kampania, prowadzona w ramach Dekady, ma przyczynić się do realizacji strategii na lata 2008-2018. wdrażanie Konwencji ONZ w sprawie zwalczania pustynnienia . Sekretarz Generalny ONZ złoży sprawozdanie z wykonania rezolucji na 69 sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ .

Cele i cele Dekady

Zgodnie z treścią rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 64/201, Dekada jest wezwana do podniesienia świadomości społecznej na temat przyczyn degradacji ziemi i pustynnienia oraz sposobów przezwyciężenia tych zjawisk, do uruchomienia pomocy dla sekretariatu Konwentu w celu wspierania specjalnych inicjatyw. [2] .

Koordynacja

Odpowiedzialnymi za realizację działań i kampanii w ramach Dekady były:

 • Departament Informacji Publicznej (DPI)
 • Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (IFAD)
 • Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia w tych krajach doświadczających poważnej suszy i / lub pustynnienia, w szczególności w Afryce (UNCCD)
 • Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)
 • Program ochrony środowiska ONZ (UNEP)

Zobacz także

 • Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia
 • Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
 • Światowy dzień walki z pustynnieniem i suszą
 • Międzynarodowy Rok Pustyni i Pustynnienia
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych
 • Międzynarodowe prawo ochrony środowiska

Notatki

 1. ↑ Rezolucja 62/195 przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych: sprawozdanie Rady Zarządzającej Programu Środowiska Narodów Zjednoczonych na dwudziestej czwartej sesji
 2. ↑ Rezolucja 64/201 przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ: Dekada Narodów Zjednoczonych w sprawie pustynnienia i walki z pustynnieniem (2010-2020)

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *