Biota

Biota (z innego greckiego – βιοτή – life ) jest historycznie ukształtowanym zbiorem gatunków żywych organizmów połączonych wspólnym obszarem dystrybucji w chwili obecnej lub w przeszłości epok geologicznych . Biota obejmuje zarówno przedstawicieli organizmów komórkowych ( rośliny , zwierzęta , grzyby , bakterie , protisty , itp.), Jak i organizmów wolnych od komórek (np. Wirusy ).

Biota jest ważną częścią ekosystemów i biosfery . Biota aktywnie uczestniczy w procesach biogeochemicznych. Badanie fauny i flory jest przedmiotem wielu nauk, w tym biologii , ekologii , hydrobiologii , paleontologii , biogeochemiii innych.

W przeciwieństwie do biocenozy , fauna i flora mogą być scharakteryzowane przez brak bezpośrednich związków ekologicznych między różnymi gatunkami organizmów.

Zobacz także

  • Biofilota
  • Hainan Biota
  • Edicaar biota

Literatura

  • Nowoczesny słownik obcych słów: Ok. 20000 słów. – 4 ed., Sr. – M .: język rosyjski, 2001. – str. 98. – 742 str. – Dodatkowe, nakład 10 000 kopii.  – ISBN 5-200-02989-9 .  – UDC 811.161.1’373,45 (038)
  • O wielofunkcyjnej roli fauny i flory w samooczyszczaniu ekosystemów wodnych // Ekologia. 2005. № 6. S. 452-459.

Start a Conversation

Your email address will not be published.