Skip to content
Antropopresja a zasoby wodne w Polsce Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
18.04.2006.
Spis treści
Antropopresja a zasoby wodne w Polsce
Strona 2
Zasoby wody słodkiej w Polsce wynoszą około 200 km3 wody. W ostatnich latach widać wyraźny spadek zasobów wodnych, w roku 2000 wynosiły one 232 km3, a już w 2003 jedynie 168 km3. Średni roczny odpływ wód z obszaru kraju wynosi 54,3 km3 w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje to ok. 1580 m3 (średnie zasoby wodne w Europie wynoszą 4560 m3 na rok na jednego mieszkańca). Od tego Imagenależało by odjąć wody dopływające rzekami spoza granic naszego kraju, wody, które należy pozostawić w rzekach i wody odpływającą bezużytecznie w czasie wezbrań, wtedy pozostanie jedynie ok. 600m3 na mieszkańca. Niestety w tej wielkości mieszczą się również wody zanieczyszczone.
Powodem niskich zasobów wód powierzchniowych na tle Europy są małe opady roczne (ok. 650mm) i duże parowanie (450mm).Zarówno na zachód, jak i na wschód od Wisty opady rosną, a parowanie maleje. Jednocześnie w Polsce mały procent zasobów wód powierzchniowych pochodzi z dopływu rzecznego spoza granic kraju (13%). Mała zasobność w wodę w połączeniu z zaludnieniem Polski jest przyczyną, dla której przeciętny Polak ma do dyspozycji mniej wody niż np. mieszkaniec Sahary Zachodniej. Brak wody słodkiej ogranicza rozwój gospodarczy niektórych regionów naszego kraju.
Czynnikiem, który w znacznym stopniu przyczynił się do zmniejszenia się zasobów wodnych była błędna polityka wodnogospodarcza: melioracje wodne nakierowane na osuszanie gleby, zniszczenie obiektów i urządzeń tzw. „małej retencji”, nieracjonalne użytkowanie wody przy jednoczesnym wzroście liczby ludności, brak zainteresowania środowiskiem, nie inwestowanie w infrastrukturę zaopatrzenia w wodę. Pośredni wpływ na obniżenie się zasobów wodnych ma także globalne ocieplenie klimatu, które wpływa na zwiększenie ewaporacji i okresowe natężenie spływu.
W konsekwencji zmniejszania się zasobów wodnych następuje zczerpywanie wód otwartych, obniżanie pierwszego poziomu wód gruntowych i sięganie w coraz większym stopniu do wód wgłębnych.

W obecnej sytuacji należy w Polsce z jednej strony zwiększać retencję a z drugiej  zadbać o poprawę jakości dostępnych zasobów, m. in. poprzez polepszenie gospodarki wodno-ściekowej (zwiększenie wskaźnika ludności korzystającej z komunalnych oczyszczalni ścieków, obecnie wynosi on jedynie ok. 50%, budowa nowych oczyszczalni ścieków bytowo-przemysłowych), przebudowę kanalizacji, konserwację urządzeń gospodarki wodnej.

Powiększanie zasobów dyspozycyjnych polega na:

1. Zwiększeniu retencji:

  • a) Zlewni poprzez zapewnienie: odpowiedniej gospodarki w ekosystemach rolnych, leśnych i łąkowych, ochrony wszystkich lokalnych zbiorników wodnych oraz mokradeł, torfowisk, bagien itp., odtworzenia i rozbudowy systemu małych zbiorników wodnych, ochrony procesów przepływu wody między ekosystemami w fizjocenozach.
  • b) Programy małej retencji: różnego typu zabiegi zarówno techniczne (małe zbiorniki wodne, jazy, zastawki itp.), jak również liczne zabiegi nietechniczne (zalesienia, zadrzewienia, roślinne pasy ochronne, ochrona oczek wodnych, stawów wiejskich, mokradeł itp.) – prowadzące do spowolnienia lub powstrzymania odpływu wody przy jednoczesnym odtwarzaniu naturalnego krajobrazu. Korzyści wynikające z uaktywnienia i upowszechnienia małej retencji wodnej, to nie tylko oczywiste efekty dla rolnictwa potrzebującego ogromnej ilości wody, spożytkowanej najefektywniej, bo podanej w naturalny sposób. Naturalna retencja, to również: zwiększone możliwości samooczyszczania się wody, w tym również z miogenów, ochrona przeciwpożarowa, zaspokajanie potrzeb rybactwa, wypoczynku, sportu, rekreacji. Trudności z powstaniem obiektu retencyjnego mogą się wiązać z: zajęciem części terenu pod zalew, zmianą warunków wilgotnościowych, utrudnieniami w komunikacji wzdłuż rzeki, zmianami w środowisku przyrodniczym.
  • c) Zbiorniki retencyjne służą temu:
     - by przechowywać wodę i wykorzystywać w okresach jej niedoboru
     - by magazynować wodę w okresach jej nadmiaru w celu wykorzystania jej w innym okresie


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Informacja o ciasteczkach

EkoNewsletter - Biuletyn Ekoportal.eu | X

Zachęcamy do rejestracji w Portalu Ochrony Środowiska Ekoportal.eu [w prawej kolumnie pośrodku] oraz prenumeraty biuletynu EkoNewsletter [w prawej kolumnie u góry]. Raz w miesiącu wprost do Twojej skrzynki mailowej trafi zestaw najważniejszych informacji  z ochrony środowiska mijającego miesiąca. Zapraszamy również na nasze Forum.

 

Flesz

Dodaj nasze kanały RSS


Zamów EkoBiuletyn

Zamów bezpłatny EkoBiuletyn. Co najmniej raz w miesiącu otrzymasz na maila biuletyn z najnowszymi informacjami związanymi z ochroną środowiska.


Zobacz poprzednie wydania EkoBiuletynu Ekoportal.eu

Logowanie / Rejestracja

Logowanie/Rejestracja

RSSPortal Ochrony Środowiska Ekoportal.eu to: ochrona środowiska , ekologia , ochrona przyrody , biopaliwa.
To także informacje i artykuły na tematy takie jak odpady , recykling , ścieki oraz GMO i ekologia.

web metrics
 4k fonds d'écran